Forretningsbetingelser

DELTAPLANS GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

Prøveabonnementer
Nedenstående opsigelsesvarsel gælder ikke for gratis prøveabonnementer. Prøveabonnementer udløber automatisk efter endt prøveperiode, med mindre brugeren ønsker at abonnementet fortsætter som et rigtigt abonnement. Prøveabonnementer er ikke bindende.

Øvrige Abonnementer & Opsigelse
Abonnementet er fortløbende indtil det opsiges. Der fremsendes automatisk fornyelsesfaktura senest 1 måned inden udløb. Hvis abonnementet ikke ønskes fornyet, skal der gives besked til DELTAPLAN senest 14 dage inden fornyelsen træder i kraft.

Abonnementet kan til enhver tid opsiges. Opsigelse kan ske via e-mail til: kontakt@deltaplan.dk eller ved at logge ind med brugernavn og password på www.deltaplan.dk og opsige abonnementet online. Opsigelsen er først gyldig når kunden (via. e-mail) har modtaget en bekræftelse på opsigelsen fra DELTAPLAN. En skriftlig bekræftelse fremsendes kun mod et forudindbetalt gebyr.

Ved opsigelse af abonnementet refunderes ikke for den evt. ubrugte periode.

Såfremt det resterende ubrugte sms a conto beløb ønskes udbetalt ved fravalg af sms-saldo eller ved opsigelse af abonnement gøres dette mod gebyr.

DELTAPLAN forbeholder sig ret til, uden varsel, at regulere alle priser som følge af ændrede markedsvilkår. DELTAPLAN kan opsige et abonnement til udgangen af en abonnementsperiode. Varsling herom skal ske senest 3 måneder inden abonnementsperiodens udløb.


Brug & Betaling
Brugen af DELTAPLAN betales i form af et årligt abonnement. Abonnementet betales forud 1 gang om året, og er bindende i hele den periode der er betalt for, med mindre andet er skriftligt aftalt.

DELTAPLAN forbeholder sig ret til - uden varsel - at afbryde alle ikke betalte services.

Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der - uden varsel - renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr pr. rentenota. DELTAPLAN forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part.


Information om virksomheden mm.
Det er kundens ansvar altid at holde DELTAPLAN informeret om aktuel adresse, faktura e-mail, ansvarlig medarbejder m.m. (Kort sagt: Alle punkter under ”Virksomheden”). Dette kan ske ved at logge ind på DELTAPLAN med brugernavn og password, og klikke på ”Virksomheden”.

Faktura fremsendes kun via. e-mail det er således kundens eget ansvar, hvis en faktura fremsendes til en forkert e-mail adresse, med der af manglende indbetaling til følge.


Brug af sms- & e-mail modulet
For at anvende sms-modulet, kræver DELTAPLAN at der forudbetales for fremtidige sms´er. Sms-modulet vil derfor kun være aktivt såfremt der er et positivt beløb på kontoen. Det er kundens eget ansvar at sørge for at der altid er et beløb som minimum svarer til det forbrug man måtte ønske.

Sms & e-mail modulet må kun anvendes til at give firmaets/organisationens medarbejdere eller interne folk besked om arbejdsrelaterede emner.

Sms & e-mail modulet må derfor f.eks. ikke anvendes til markedsføring overfor eksisterende/potentielle kunder eller fremsendelse af beskeder til udenforstående. Det er ligeledes ikke tilladt at udsende uønsket mail/sms (spam). Det er kundens eget ansvar at de indtastede mobilnumre og e-mails er korrekte, således at der ikke sendes sms og mail til uvedkommende personer.

DELTAPLAN accepterer ikke at de sendte beskeder har et racistisk, diskriminerende, anstødeligt eller lovstridigt indhold.

Enhver brug der strider imod DELTAPLANs betingelser, kan medføre øjeblikkelig spærring af adgangen til og anvendelsen af DELTAPLAN. Alle forud indbetalte beløb vil blive tilbageholdt. DELTAPLAN forbeholder sig endvidere ret til at opkræve betaling for anvendt tid i forbindelse med brud på DELTAPLANs forretnigsbetingelser.


Opbevaring af data
DELTAPLAN er ikke forpligtet til at opbevare data knyttet til opsagte abonnementer.

For aktive abonnementer gælder, at data som ikke har nogen tidsbestemmelse (f.eks. informationer om medarbejdere, lønsatser, virksomheden etc.) forbliver så længe virksomheden har abonnement på DELTAPLAN.

For aktive abonnementer gælder endvidere, at data som har en specifik dato (f.eks. vagter og aktiviteter) har en levetid på 5 år efter den dato de er sat til. DELTAPLAN er ikke forpligtet til at opbevare data som er ældre end 5 år.


Driftsikkerhed og begrænset hæfte
DELTAPLAN er aldrig erstatningsansvarlig for evt. økonomiske tab opstået i forbindelse med brug eller manglende brug af DELTAPLAN. Det være sig den direkte brug af programmet eller manglende brug forårsaget af driftforstyrrelser m.v. Med mindre andet er aftalt i evt. databehandleraftale, har DELTAPLAN intet ansvar for mistet data af nogen art eller forvansket data af nogen art.

Kunden indestår for, at kundens brugere af DELTAPLAN alene anvender DELTAPLAN til
vagtplanlægning og at der alene kommunikeres og lagres data, der direkte relaterer sig til denne
anvendelse.


Fejl hos tredjemand og force majeure
Udover ovennævnte er DELTAPLAN aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for DELTAPLANs kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder DELTAPLANs egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk (f.eks. sms'er eller mails der ikke kommer frem til modtager), fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeure-hændelser mv.


Videregivelse af informationer
Informationer lagret under DELTAPLAN vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til 3 part. DELTAPLAN forbeholder sig dog retten til at videregive informationer lagret under DELTAPLAN til myndigheder såfremt det vides eller formodes at de lagrede informationer er af ulovlig eller anstødelig karakter ifølge dansk lov.


Brug af underleverandører DELTAPLAN anvender følgende underlerandører i driften:
SERVER: Wannafind, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, CVR: 29412006, URL: wannafind.dk
SMS GATEWAY: Compaya A/S, Palægade 4, 2.tv., 1261 København K, CVR: 31375428, URL: cpsms.dk
EMAIL GATEWAY: Peytz & Co, Rentemestervej 56C, 2400 København NV, CVR: 26923549

Endvidere anvendes eksterne programmører der fra tid til anden kan varriere. Eksterne programmører har på intet tidspunkt adgang i data på DELTAPLAN server.


Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).